Скачать Кавказ таула исполнителя Алим Газаев

Исполняет: Алим Газаев

Песня: Кавказ таула

Добавлена: 2017-02-11

Песня скачана: 364

Скачать

Скачать еще песни исполнителя Алим Газаев
Текст этой песни:

Музыка и стихи Жекерии Карчаева (1922-1999).

Ой, Кавказ таула, мийик, ариула,
Бизни деменгили къалабыз.
Биз да, ой, жиляйбыз, сиз да, ой, жилягъыз.
Сизден айырылып барабыз.

Узакъ айырылып, кетип а барабыз,
Ёмюрлюк жкшагъан тауладан,
Биз ёлгенлеге уа бошуна жиляйбыз,
Ала насыплыдыла сауладан.

Ыстауат сакълагъан бизни итлерибиз,
Ызыбыздан къарап улуйла.
Жарым сагъатха уа уллу Малкъарымда
Къаллай жарыкъ элле къуруйла.

Ийнеклерибиз а къалып а кетдиле,
Эшиклери ачылмай, ёкюре.
Машинагъа минип, кетип а барабыз
Ызыбызгъа къарап, ёкюне.

Москвадан келген къызыл командирле,
Тёгерекни алып, санайла.
Бу къыйынлыкъны уа бизге жетгенине
Ташла, таула бары жиляйла.

Ала уа жилямай, къалай а этсинле,-
Кетдиле дууачы къартлары.
Къазахстанда жангыз бир жылгъа болгъанды
Бу жарлы къартланы артлары.

Бизни къартларыбыз жаталла, ой, Аллах.
Алай-жаназысыз, дууасыз.
Межгитлерибиз а къалып а кетдиле.
Ма бу байрым кюнде жумасыз.

Бери келгенли уа бир кёп а болгъанды,
Ой, Аллах, жюрек жарала.
Аналары ёлген ёксюз сабийлени
Мында казнагъа да алалла.

Айтыр сёзлерим а, ой, бир да кёпдюле.
Айтып къолумдан а келмейди.
Мында ажалсызлай кёпле ёлгендиле,
Туугъан жерибизге термиле.


Клип к песне
Алим Газаев Балкария
Комментарии (0)
Добавить комментарийКаптча: